Wyszukiwarka

Relacje pomiędzy tajemnica adwokacką a interesem społecznym, taktyka obrony i odpowiedzialność karna obrońcy, zadania samorządu adwokackiego w ochronie praw obywateli.

W dziale „Publikacje” prezentujemy teksty:

Macieja Czerwińskiego - Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej adwokata a uzasadniony interes społeczny, Palestra 11-/2/2013: Z prawnoporównawczego punktu widzenia wskazać należy, że w ustawodawstwie karnoprocesowym większości państw europejskich tajemnica zawodowa – adwokacka ma charakter absolutny, a ewentualne zwolnienie z niej pozostawia się w gestii klienta. Stanowisko takie obowiązuje w Niemczech, Austrii, Anglii, USA, Norwegii, było nawet akceptowane w Związku Radzieckim. Powszechnie obowiązywało ono również w Polsce przed 1966r. Wprowadzone późniejsze zmiany i odstępstwa od tej, fundamentalnej z punktu widzenia relacji adwokat – klient, zasady nie tylko wprowadzają chaos i kolizję obowiązujących norm prawnych, ale przyczyniają się do powstawania sytuacji i spraw konfliktowych, które nie wpływają pozytywnie ani na dobro wymiaru sprawiedliwości, ani na dobro Adwokatury. Przede wszystkim podkreślić należy, że nie są one zgodne z uzasadnionym interesem społecznym. Zmiany w obowiązujących przepisach i przyznanie bezwzględnego charakteru tajemnicy adwokackiej, bez podziału na tajemnicę obrończą i zawodową, wydają się być w niedalekiej przyszłości nieuniknione i konieczne.

Dagmary Gruszeckiej - Kilka uwag o taktyce obrony i odpowiedzialności karnej adwokata, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie 2009 (3), Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego: Nie da się wszak nie dostrzec częstej antynomii między skuteczną obroną a zasadą skutecznego ścigania. Efektywność tej pierwszej jest bowiem mierzona nie tylko indywidualnymi umiejętnościami adwokata oraz określonym przez przepisy standardem jej sprawowania, lecz pozostaje zrelatywizowana do konkretnego rezultatu, który w wypadku faktycznego sprawcy przestępstwa może przecież polegać na ułatwieniu mu uniknięcia odpowiedzialności karnej, czy też jej − niejednokrotnie znaczącym – zmniejszeniu. Taki zaś skutek zostaje zwykle osiągnięty wówczas, gdy organy postępowania nabiorą przekonania, że „rzeczywisty” przebieg wypadków przemawia za łagodniejszym potraktowaniem oskarżonego, a nawet jego całkowity uniewinnieniem. Rodzi się w związku z tym pytanie, na ile obrońca może kreować przedstawianą w procesie „rzeczywistość” w kontekście nie tyle etycznego wymiaru jego profesji, co grożącej mu ewentualnie odpowiedzialności karnej.

Piotra Fika - Samorząd adwokacki w ochronie praw obywateli, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie 1(9)2014: Istnienie samorządu adwokackiego jako przykładu niezależnej, samorządnej organizacji zrzeszającej adwokatów i aplikantów adwokackich działających na terenie danego kraju, zapewniającej w swych strukturach i regulacjach prawnych ideę samorządności, a także elementu dyscyplinującego w postaci niezależnych sądów dyscyplinarnych strzegących przestrzegania etyki zawodowej świadczyło zawsze o rozwoju danego kraju oraz o jego kulturze prawnej. Samorząd adwokacki od 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości poprzez lata międzywojenne, II wojnę światową, lata komunizmu, a od 1989 roku, czyli od momentu przemian ustrojowych, aż do chwili obecnej, odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu ochrony praw obywateli.

„Publikacje” - ponad sto artykułów w ciagu dwóch lat.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami adwokatów Wojciecha Marchwickiego i Marka Niedużaka: „Czy przy okazji świadczenia pomocy prawnej adwokat może powoływać się na informacje nieprawdziwe? Kilka uwag na tle zasad etyki adwokackiej oraz orzecznictwa sądowego” (Palestra 7-8/2011), „Glosą do postanowienia Sądu Najwyższego z 4 listopada 2011r., SDI /2/11” autorstwa adwokata Karola Pachnika (Palestra 11-12/2013) oraz dwoma opracowaniami: dr hab. Katarzyny Dudki: "Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawniczych zawodach zaufania publicznego - analiza orzecznictwa kar dyscyplinarnych" (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 2013) oraz Andrzej Krasnowolskiego: „Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy” (Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Listopad 2013).

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że po dwóch latach od uruchomienia serwisu internetowego WSDA, zawartość działu „Publikacje” to od dnia dzisiejszego już ponad sto tekstów poświęconych zagadnieniom etyki zawodowej i odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dział ten odnotował do dnia dzisiejszego 7690 odwiedzin czytelników.   

Sądownictwo dyscyplinarne adwokatury w ujęciu statystycznym (1 października 2013 - 31 maja 2016r.)

Przedstawiamy informacje statystyczne o pracy sądów dyscyplinarnych izb adwokackich oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w mijającej kadencji organów adwokatury oraz izb adwokackich. Przedstawione informacje pochodzą ze sprawozdania, które przedstawione zostanie delegatom na Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie w dniach 25-27 listopada 2016r.

We wskazanym czasie do sadów dyscyplinarnych izb adwokackich wpłynęło 831 spraw (łącznie z pozostałymi z poprzedniego okresu 918 spraw). Wśród nich:

 • wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego – 806;
 • wnioski o tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych – 24;
 • wniosek o wznowienie postępowania – 1.

Sądy dyscyplinarne izb adwokackich w okresie tym wydały 459 orzeczeń/postanowień prawomocnych i 203 orzeczenia/postanowienia nieprawomocne, w tym:

 • umorzono postępowanie - 80 prawomocnych/22 nieprawomocne;
 • uniewinniono obwinionego – 45/26;
 • wymierzono karę upomnienia – 119/33;
 • wymierzono karę nagany - 132/50;
 • wymierzono karę pieniężną - 72/49;
 • wymierzono karę zawieszenia w czynnościach zawodowych – 27/30;
 • wymierzono karę wydalenia z adwokatury – 14/6;
 • orzeczono zakaz patronatu – 45/33;
 • załatwiono w inny sposób (zwrot do dochodzenia dyscyplinarnego, rozstrzygnięcia w przedmiocie tymczasowego zawieszenia, oddalenie wniosku o wznowienie postępowania, zawieszenie postępowania, połączenie do wspólnego rozpoznania) – 66;
 • pozostało do rozpoznania – 190.

We wskazanym wyżej okresie do Wyższego Sadu Dyscyplinarnego Adwokatury wpłynęło 415 spraw (łącznie z pozostałymi z poprzedniego okresu 459 spraw). Na 63 sesjach WSDA rozpoznano 385 spraw, wydając 204 orzeczenia i 181 postanowień.

Rozpoznając środki odwoławcze od orzeczeń i postanowień wydanych przez sądy dyscyplinarne izb adwokackich Wyższy Sad Dyscyplinarny Adwokatury:

 • zmienił orzeczenie – 30; w tym: uniewinnił obwinionego – 7; złagodził karę dyscyplinarną –11; orzekł surowszą karę dyscyplinarną – 12;
 • utrzymał w mocy orzeczenie/postanowienie – 112;
 • uchylił orzeczenie/postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania – 68;
 • w części utrzymał orzeczenie/postanowienie w mocy, w części uchylił do ponownego rozpoznania – 6;
 • umorzył postępowanie – 21;
 • w części utrzymał w mocy orzeczenie/postanowienie, w części umorzył – 3;
 • uznał za zasadne tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych – 18;
 • uchylił tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych – 3;
 • pozostawił bez rozpoznania wniosek o uchylenie tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych – 1;
 • wyznaczył inny sąd dyscyplinarny do rozpoznania sprawy – 13;
 • nie uwzględnił wniosku o wyznaczenie innego sądu dyscyplinarnego do rozpoznania sprawy – 12;
 • utrzymał w mocy zarządzenie prezesa SD/prezesa WSDA – 16;
 • uchylił zarządzenie Prezesa SD – 7;
 • pozostawił środek odwoławczy bez rozpoznania – 9;
 • nie uwzględnił wniosku o wznowienie postępowania – 2;
 • pozostawił bez rozpoznania wniosek o wznowienie postępowania – 3;

W sprawach, w których WSDA orzekał kary dyscyplinarne: orzekł wydalenie z adwokatury - 10; orzekł karę zawieszenia w czynnościach zawodowych – 18; orzekł karę pieniężną – 23; orzekł karę nagany – 37; orzekł karę upomnienia – 26, w tym: w dwóch sprawach orzekł karę nagany obok kary pieniężnej, w jednej sprawie orzekł kare nagany obok kary zawieszenia w czynnościach.

WSDA jako sąd I instancji orzekał w sprawach członków okręgowych rad adwokackich i Naczelnej Rady Adwokackiej w 19 sprawach, z czego:

 • utrzymał w mocy postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania – 12;
 • uchylił postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania – 4;
 • umorzył postępowanie - 2 (przedawnienia karalności, przypadek mniejszej wagi);
 • ukarał obwinionego karą nagany – 1.

WSDA pozostawił bez rozpoznania 27 zażaleń na postanowienia sądów dyscyplinarnych izb adwokackich utrzymujące w mocy postanowienia rzeczników dyscyplinarnych o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania dyscyplinarnego. Rozpoznając w innych składach 12 zażaleń na swoje postanowienia, Wyższy Sąd Dyscyplinarny utrzymał je w mocy.

We wskazanym okresie rozpoznawanych było łącznie 49 kasacji od orzeczeń WSDA (wpłynęło 47, z okresu poprzedniego 2). Sad Najwyższy oddalił 23 kasacje, uwzględnił kasacje, uchylił orzeczenie WSDA i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania w 6 przypadkach, zmienił orzeczenie WSDA i uniewinnił obwinionego w 2 przypadkach, umorzył postępowanie w 1 przypadku oraz pozostawił kasację bez rozpoznania w 1 przypadku. Prezes WSDA odmówił przyjęcia kasacji w 13 przypadkach, w 8 z nich złożone zostało zażalenie do Sądu Najwyższego, który we wszystkich tych sprawach utrzymał w mocy zaskarżone zarządzenia. Nierozpoznanie z powyższego okresu pozostały 4 kasacje.

W październikowej "Palestrze".

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami: Magdaleny Matusiak-Frącczak „Tajemnica adwokacka a obowiązki nałożone na adwokatów w związku z walką z finansowaniem terroryzmu”; Moniki Strus-Wołos „Glosa do orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z 28 listopada 2015r., WSD 115/15 (pactum de quota litis)”; Łukasza Chojniaka „Realizacja zasady trafnej reakcji dyscyplinarnej w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów - wybrane problemy”. Teksty te opublikowane zostaną w najbliższym, październikowym numerze „Palestry" 10/2016. Prezentujemy je w dziale "Publikacje" z wyprzedzeniem, dzięki uprzejmości redakcji.

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.