Prezes NRA powiadamia Premiera o naruszeniu prawa przez Ministra Sprawiedliwości

  • Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati, powiadamia Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego o naruszeniu prawa przez Ministra Sprawiedliwości.
  • Chodzi o niedopełnienie przez ministra obowiązku zasięgnięcia opinii NRA w trybie określonym w ustawie Prawo o Adwokaturze przed przyjęciem zmian w rozporządzeniach dotyczących opłat za czynności adwokackie i za sprawy z urzędu.

Ta sprawa była przedmiotem obrad Naczelnej Rady Adwokackiej, która zebrała się w dniach 9-10 września 2022 roku.

Naczelna Rada Adwokacka stanęła na stanowisku, że Minister Sprawiedliwości, wydając rozporządzenie z dnia 24 sierpnia br. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2022 r. poz. 1813) oraz rozporządzenie z dnia 24 sierpnia br. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2022 r. poz. 1804), nie zasięgnął opinii NRA w trybie określonym wprost w art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

W piśmie do Premiera adw. Przemysław Rosati informuje, że projekty obu  rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości wpłynęły do NRA 4 sierpnia br. przy piśmie wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, ale zostały przekazane w trybie § 36 ust. 1 w zw. z § 140 uchwały Rady Ministrów Nr 190 z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).

Tymczasem Minister Sprawiedliwości, przed przyjęciem projektowanych zmian, jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii Naczelnej Rady Adwokackiej w trybie określonym wprost w art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Na tę nieprawidłowość zwrócił uwagę adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w piśmie do Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła, skierowanym 9 sierpnia br.

(czytaj pismo z 9 sierpnia br. )

W piśmie tym Prezes NRA wskazał, że Naczelna Rada Adwokacka przystąpi do zaopiniowania projektów w formie właściwej dla działania organu kolegialnego niezwłocznie po ich otrzymaniu w trybie przewidzianym przepisami ustawy Prawo o adwokaturze.

Jednocześnie w tym samym piśmie do wiceministra Warchoła,  zważywszy na fakt, że wydanie opinii nie może być dokonane w oderwaniu od przesłanek wskazanych przez ustawodawcę - które organ wydający rozporządzenia ma bezwzględny obowiązek wziąć pod uwagę, a wcześniej zgromadzić i przenalizować - Prezes NRA zwrócił się do wiceministra Marcina Warchoła z wnioskiem o udostępnienie przedmiotowych danych (o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3 oraz w art. 29 ust.2 Prawa o adwokaturze), na bazie których zaproponowano w projekcie wysokość wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej w poszczególnych kategoriach spraw. Naczelna Rada Adwokacka potrzebuje tych danych dla przeanalizowania przed wydaniem trafnej opinii do projektów rozporządzeń.

Na pismo Prezesa NRA z 9 sierpnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości nie odpowiedziało. W zaistniałej sytuacji stanowisko w ramach konsultacji społecznych zostało przedstawione jedynie przez Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych ‒ jednostkę działającą przy NRA, która to jednostka wzięła udział w konsultacjach publicznych, nie wydając żadnej opinii, albowiem nie jest do tego zgodnie z decyzją ustawodawcy powołana.

„W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej niniejszym informuję Pana Premiera o zaistniałej sytuacji i naruszeniu prawa przez Ministra Sprawiedliwości przy wydaniu wskazanych powyżej rozporządzeń”. – napisał adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

 

(czytaj pismo do Premiera RP)

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.