Sprawy rozpoznawane przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny

Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje odwołania od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne izb adwokackich. Jest nadto sądem pierwszej i drugiej instancji w sprawach dyscyplinarnych członków Naczelnej Rady Adwokackiej i okręgowych rad adwokackich. Rozpoznaje także inne sprawy przewidziane przepisami ustawy. Jest sądem odwoławczym we wszystkich tych wypadkach, w których ustawa Prawo o adwokaturze i odpowiednio stosowane w postępowaniu dyscyplinarnym przepisy kodeksu postępowania karnego przewidują dewolutywną zaskarżalność postanowień i zarządzeń wydawanych w sądach izb adwokackich. Nadto, rozstrzyga spory o właściwość miejscową, wyznacza do rozpoznania konkretnych spraw inny sąd izbowy niż właściwy miejscowo, jeżeli nie może on z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, albo gdy wymagają tego względy celowości.

Od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drugiej instancji przysługuje stronom, Ministrowi Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej kasacja do Sądu Najwyższego.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.