Mediacja w Postępowaniu DyscyplinarnymZalety mediacji

Ideą mediacji jest załagodzenie lub wygaszenie konfliktu istniejącego między stronami. 

Wspólne poszukiwanie akceptowalnego rozwiązania przez równouprawnione jednostki zwiększa szansę na pozytywne zakończenie sporu. 

Dlaczego warto korzystać z mediacji?

 • ODFORMALIZOWANIE
  Mediację cechuje brak formalizmu. 
  Sam przebieg mediacji uzależniony jest od woli i aktywności stron, które to spólnie poszukują rozwiązania, decydując jednocześnie o częstotliwości i liczbie spotkań z mediatorem.
 • DOBROWOLNOŚĆ
  Dzięki dobrowolności mediacji, zostaje ona wszczęta jedynie za zgodą wszystkich stron sporu. 

Na każdym etapie mediacji uczestnicy mogą z niej zrezygnować bez ponoszenia konsekwencji prawnych. 
Wzięcie udziału w mediacji nie stwarza dla uczestników konieczności zawarcia ugody. 
W przypadku braku zawarcia ugody przed mediatorem, strona sporu nie traci uprawnienia do kontynuacji klasycznej formy postępowania dyscyplinarnego uregulowanej we właściwych przepisach. 

 • DOGODNOŚĆ
  Mediacja pozwala rozwiązać nieporozumienie w przyjaznej atmosferze dialogu. Prowadzenie mediacji na neutralnym gruncie, zazwyczaj w siedzibie mediatora, sprawia, że mediacja jest mniej stresująca od postępowania dyscyplinarnego. 
  Dobrodziejstwo mediacji przejawia się również tym, że z uwagi na szczególne okoliczności (m.in. znaczna odległość pomiędzy stronami, choroba jednej ze stron) może być przeprowadzona w formie zdalnej.
 • KAŻDY WYGRYWA
  W przeciwieństwie do tradycyjnej formy  postępowania dyscyplinarnego, w mediacji wygrywa każdy. Mediator zapewnia stronom możliwość wypracowania ugody indywidualnie dobranej do interesów wszystkich uczestników mediacji, przez co zwiększa się poczucie sprawiedliwości.
 • KONTROLA NAD SPOREM
  Mediator nie narzuca stronom rozstrzygnięcia danej sytuacji konfliktowej. 

W mediacji to strony wspólnie szukają rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich. 
W efekcie, ich energia skupia się na rozwiązaniu problemu, a nie na próbie przekonywania się o słuszności swoich racji. Dzięki temu strony zachowują kontrolę nad przebiegiem i wynikiem mediacji. Strony podejmują samodzielnie decyzje o ważnych kwestiach, nie pozostawiając ich w rękach podmiotu decydującego o sposobie zakończenia postępowania dyscyplinarnego.

 • BEZSTRONNOŚĆ
  Bezstronność mediatora przejawia się tym, że mediator nigdy nie ocenia i nie faworyzuje żadnej ze stron. Rolą mediatora jest pomoc w prowadzeniu rozmowy pomiędzy stronami, a także pomoc w określeniu kwestii do dyskusji i zmaksymalizowaniu szans na wypracowanie porozumienia, traktując przy tym każdą ze stron w sposób równy.
 • NEUTRALNOŚĆ
  Neutralność przejawia się w tym, że mediator nie pokazuje uczestnikom swoich poglądów, czy wartości, ani sposobów rozwiązania sporu. Zatem kwestia w jaki sposób strony zdecydują się zakończyć spór, zależy od nich samych.
 • RÓWNOŚĆ STRON
  Mediacja zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu. Mediator w równym stopniu dopełnia starań w znalezieniu akceptowalnego dla stron rozwiązania, dbając o to, by żadna ze stron nie poczuła się w gorszej pozycji, czy też odczuwała nacisk związany z podjęciem konkretnej decyzji, czy zmuszana do zawarcia ugody.
 • EFEKTYWNOŚĆ
  Przejawia się w tym, że w przypadku wypracowania satysfakcjonującego wszystkie strony porozumienia, w dalszym etapie zauważalna jest większa odpowiedzialność za jego realizację. 

Strony, które same wypracowały ugodę, czują się bardziej odpowiedzialne za jej wykonanie.

 • SZYBKOŚĆ
  Wpływa korzystnie na czas trwania postępowania dyscyplinarnego, gdyż pozwala dojść do porozumienia w ciągu kilka godzin, bądź 2-3 posiedzeń mediacyjnych, które mają miejsce zazwyczaj w przeciągu jednego miesiąca. Dynamika mediacji zależy od aktywności stron.
 • POUFNOŚĆ I DYSKRECJA
  Mediacja, jest poufna, zarówno dla mediatora jak i stron. Zarówno o mediacji, jej przebiegu i wyniku nie informuje się osób trzecich. Gwarancja zachowania dyskrecji pozostaje szczególnie cenna w przypadku spraw osobistych, czy dotyczących tajemnicy zawodowej.
 • ELASTYCZNOŚĆ
  Mediacja pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, nie są w tym ograniczane formalizmem proceduralnym. 
  Mediacja daje możliwość zastosowania ogromnej ilości nieszablonowych rozwiązań.
 • DBANIE O PRZYSZŁOŚĆ
  Próba rozwiązania sporu w drodze mediacji stwarza możliwość usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami. 

Jest to możliwe dzięki wsparciu komunikacji pomiędzy stronami przez mediatora. 

Wzajemne wysłuchanie się pozwala poznać potrzeby i argumenty drugiej strony, obniża poziom negatywnych emocji przez co strony mogą utrzymać wzajemne relacje nawet po rozwiązaniu sporu, a także zachować dobry wizerunek.

 • KORZYŚĆ DLA RELACJI SPOŁECZNYCH 
  Mediacja służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich. Sprzyja także budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia.

 

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.