Wyszukiwarka

Postanowienie WSD z dnia 3 marca 2020 r.

Treść:

w sprawie adw. A.S. z odwołania pełnomocnika pokrzywdzonego od postanowienia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu z dnia 2 lipca 2019 roku, SD 26/17,
na podstawie art. 437 § 1 w zw. z art. 430 § 1 i art. 429 § 1 k.p.k. w zw. z art. 95n ustawy – Prawo o adwokaturze
postanawia:
w zakresie pierwszego z zarzuconych obwinionej czynów – odwołania nie uwzględnić,
w zakresie drugiego z zarzuconych obwinionej czynów – odwołanie pozostawić bez rozpoznania,
przyznać adwokat J.G., pełnomocnikowi skarżącego, kwotę 840 zł plus VAT od Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w niniejszej sprawie.
UZASADNIENIE
Obwiniona adwokat A.S. stała w niniejszym postępowaniu pod dwoma zarzutami.
Pierwszy z nich dotyczył przelania przez obwinioną środków pieniężnych zasądzonych na rzecz klienta M.R. na jej własny rachunek i niezwrócenia tych pieniędzy, mimo żądania klienta, w związku z prowadzeniem sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym w Jarocinie, VI Wydziałem Zamiejscowym Cywilnym w Pleszewie, VIC 731/13.
Drugi z zarzutów dotyczył nieudzielenia wyjaśnień na żądanie Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 r. i w dniu 9 września 2015 r.
Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, który w postępowaniu dyscyplinarnym stanowi swoisty akt oskarżenia, został wniesiony przeciwko obwinionej w kwietniu 2019 r., do Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.
W dniu 21 maja 2019 r. odbyła się pierwsza rozprawa, na której nie doszło do otwarcia przewodu sądowego, a Izbowy Sąd Dyscyplinarny postanowił przedstawić sprawę Prezesowi Sądu celem rozważenia wniosku o zwrot sprawy Rzecznikowi Dyscyplinarnemu.
W piśmie z dnia 8 czerwca 2019 r. Rzecznik Dyscyplinarny Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu cofnął wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec obwinionej adwokat A.S.
Na rozprawie w dniu 2 lipca 2019 r. strony, w tym Rzecznik Dyscyplinarny, podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.
W tym samym dniu Sąd Izbowy wydał postanowienie, które jest przedmiotem kontroli instancyjnej w niniejszej sprawie.
Zaskarżyła je pełnomocnik pokrzywdzonego w całości, zarzucając mu: naruszenie art. 14 § 2 k.p.k. w zw. z art. 95n pkt 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, polegające na umorzeniu postępowania, mimo braku zgody obwinionej na cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, a nadto: naruszenie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 95n pkt 1 ustawy – Prawo o adwokaturze z uwagi [na] brak w aktach sprawy pisma Rzecznika Dyscyplinarnego, w którym cofnął wniosek o wszczęcie postępowania w niniejszej sprawie.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny zaważył, co następuje.
Jedynie pierwszy z zarzuconych obwinionej czynów stanowi działanie, które bezpośrednio dotyka i szkodzi skarżącemu. Wobec tego nie przysługuje mu przymiot strony postępowania w zakresie drugiego – dotyczącego nieudzielenia wyjaśnień Wicedziekanowi. Jeśli zatem skarżący nie jest stroną, nie przysługuje mu prawo zaskarżenia decyzji sądu w zakresie, który go nie dotyczy. W tej sytuacji Sąd pozostawił odwołanie bez rozpoznania w części, w jakiej dotyczy drugiego z zarzutów postawionych obwinionej (argument z art. 430 w zw. z art. 429 k.p.k. w zw. z art. 95n ustawy – Prawo o adwokaturze).
Odnośnie zarzutów podniesionych w odwołaniu Wyższy Sąd Dyscyplinarny stwierdził – wbrew twierdzeniu skarżącej, że na karcie 240 akt sprawy znajduje się pismo Rzecznika Dyscyplinarnego, w którym ów cofa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w niniejszym postępowaniu.
Oświadczenie to miało miejsce jeszcze przed rozpoczęciem przewodu sądowego, w związku z tym zgoda obwinionej na tę czynność nie była konieczna (art. 14 § 2 k.p.k. w zw. z 95n ustawy – Prawo o adwokaturze).
W tej sytuacji zarzuty podniesione w odwołaniu okazały się nietrafne i orzeczono, jak w sentencji.
Na marginesie należy stwierdzić, że Sąd Dyscyplinarny nie ma możliwości badać przyczyn, które stały za decyzją Rzecznika Dyscyplinarnego o cofnięciu skargi (wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w tej sprawie).

Sygnatura: WSD 148/19
Data wydania: 2020.03.03

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.