Wyszukiwarka

Postanowienie WSD z dnia 7 grudnia 2021 r.

Treść:

Sygn. akt: WSD 117/21

 

POSTANOWIENIE

Dnia 7 grudnia 2021 r. 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury

w sprawie dyscyplinarnej obw. adw. X i adw. X z odwołania pokrzywdzonego X, obu obwinionych i obrońcy obwinionego adw. X od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w X z dnia 19 kwietnia 2019 r., sygn. SD 8/19

na podstawie art. art. 430 § 1 k.p.k. w zw. z art. 95n ustawy z dn. 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze

postanawia:

pozostawić bez rozpoznania odwołania pokrzywdzonego X, obwinionego adw. X, obwinionego adw. X, obrońcy obwinionego adw. X.

Uzasadnienie

16 kwietnia 2021 r. (k. 1878) Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w X, działając – jak należy się domyślać, na podstawie art. 411 § 1 k.p.k. w zw. z art. 95n Ustawy Prawo o Adwokaturze [dalej: PoA] – odroczył ogłoszenie postanowienia (sic!) do 19 kwietnia (bez wskazania roku), godz. 13:00. Sąd I instancji nie zechciał wskazać miejsca, w jakim orzeczenie ma zostać wydane, wbrew wymogowi art. 411 § 3 k.p.k. w zw. z art. 95n PoA, ani też wskazać, na jakiej podstawie odracza ogłoszenie orzeczenia.

Orzeczenie (k. 1879) zostało sporządzone i zawiera się na kartach 1879-1908 (omyłkowo w trakcie numeracji kart pominięto „1905”, ale treść słów in fine k. 1904 i in principio k. 1906 jednoznacznie przesądza, że zalegające w aktach orzeczenie jest kompletne). Na k. 1909-1914 znajduje się uzasadnienie orzeczenia, na k. 1915-1922 zapowiedzi odwołań wraz z kopertami, zaś na k. 1923 (t. X) znajduje się zarządzenie Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w X, na mocy którego doręczono odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem podmiotom, na rzecz których należało to uczynić – niezależnie od wniesionych zapowiedzi odwołań, bowiem przecież orzeczenia i postanowienia kończące postępowanie w adwokackim postępowaniu dyscyplinarnym doręczane są z urzędu (art. 88a ust. 1 PoA).

Od takiego, sporządzonego lecz nie wydanego, orzeczenia, odwołania złożyli: pokrzywdzony, obaj obwinieni i obrońca obwinionego, przy czym obwiniony adw. X oraz obrońca tego obwinionego, adw. X, swoje odwołania określili apelacjami, co – poza oderwaniem tytułu pisma procesowego od terminologii prawniczej właściwej dla niniejszego postępowania – nie ma znaczenia (art. 118 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 95n PoA).

Sąd zważył, co następuje.

Odwołania należało pozostawić bez rozpoznania, albowiem w sprawie nie doszło do wydania orzeczenia – będącego, na gruncie adwokackich postępowań dyscyplinarnych, odpowiednikiem wyroku w sprawach karnych, brak zatem substratu zaskarżeniadla złożonych odwołań. Wydanie orzeczenia bowiem nie ogranicza się do jego sporządzenia, niezbędne jest jego ogłoszenie ustne, z którego to ogłoszenia sporządza się protokół (arg. ex. art. 100 § 1 k.p.k. w zw. z art. 143§ 1 pkt 11 k.p.k. w zw. z art. 418 § 1 k.p.k. w zw. z art. 95n PoA). Słusznie zauważa się w literaturze przedmiotu, że: „Dla promulgacji wyroku ustawa przewiduje szczególne zasady, gdyż zostaje on odczytany przez przewodniczącego składu orzekającego w sposób uroczysty na rozprawie (art. 418).” – H. Paluszkiewicz [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II, red. K. Dudka, Warszawa 2020, art. 100. Przepis ten (art. 418 k.p.k.) znajduje zastosowanie wobec orzeczeń adwokackich sądów dyscyplinarnych na mocy art. 95n PoA. Tymczasem, art. 143 § 1 pkt 11 k.p.k. w zw. z art. 95n PoA wymaga spisania protokołu dla rozprawy – także jeżeli jedyną czynnością, jaką wykonano na rozprawie, było ogłoszenie orzeczenia. Rzecz taka jednak, w sprawie niniejszej, nie miała miejsca, co implikuje, że orzeczenie – choć zostało sporządzone, wobec braku ogłoszenia, nie istnieje. 

Nie budzi wątpliwości i jest w pełni podzielane przez tut. Sąd w składzie orzekającym stanowisko, zgodnie z którym: „Warunkiem istnienia w obrocie prawnym wyroku, będącego efektem przeprowadzonej rozprawy, jest sporządzenie go na piśmie, podpisanie go przez członków składu orzekającego i publiczne, ustne ogłoszenie. Zaniechanie ogłoszenia wyroku wydanego na rozprawie apelacyjnej, a w szczególności uznanie go za ogłoszony na podstawie art. 100 § 1a zdanie drugie k.p.k., powoduje, że wniesienie kasacji jest niedopuszczalne z mocy ustawy, ponieważ nie istnieje substrat zaskarżenia w postaci wyroku.” – Postanowienie SN z 8.12.2020 r., II KK 148/20, OSNKW 2021, nr 1, poz. 5. Analogicznie: „Warunkiem istnienia w obrocie prawnym wyroku jako dokumentu procesowego jest sporządzenie go na piśmie, a następnie publiczne ogłoszenie.” – Postanowienie SN z 19.01.2012 r., I KZP 19/11, OSNKW 2012, nr 1, poz. 3.

W sprawie niniejszej zachodzi konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu sądowego w całości, na podstawie art. 411 § 2 k.p.k. w zw. z art. 95n PoA, albowiem przekroczony został termin, o którym mowa w art. 411 § 1 k.p.k. w zw. z art. 95n PoA, a zatem dostrzeżone przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny uchybienie nie może być konwalidowane – zarówno przez Sąd I instancji, jak i – tym bardziej – przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

Ponownie rozpoznając sprawę, Sąd I instancji będzie baczył, ażeby:

  • jeżeli wyda orzeczenie na rozprawie głównej, zostało ono ogłoszone, a czynność ta została protokolarnie utrwalona,
  • wszelkie postanowienia – także, a nawet w szczególności te niezaskarżalne – wydane w toku rozprawy głównej były należycie uzasadnione i nie były (jak postanowienie o odroczeniu wydania orzeczenia) pozbawione podstawy prawnej – dotyczy to zarówno postanowień w przedmiocie wniosku dowodowego, jak i postanowień wydawanych w trybie art. 389 § 1 k.p.k. w zw. z art. 95n PoA, przy czym jednocześnie Wyższy Sąd Dyscyplinarny wskazuje, że samo przytoczenie treści przepisu nie stanowi uzasadnienia postanowienia,
  • jeżeli nie będzie przeszkód formalnych, przewód sądowy zostanie otwarty w sposób, jakiego wymaga art. 385 § 1 k.p.k. w zw. z art. 95n PoA., a zatem poprzez zwięzłe podanie podstaw zarzutów dyscyplinarnych przez Rzecznika Dyscyplinarnego, a nie poprzez przystąpienie do przesłuchania obwinionych.

Z tych względów postanowiono jak we wstępie. 

Sygnatura: WSD 117/21
Data wydania: 2021.12.07

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.