Wyszukiwarka

Postanowienie WSD z dnia 25 stycznia 2020 r.

Treść:

w sprawie dyscyplinarnej adw. X z zażalenia obwinionego na postanowienie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu z dnia 8 października 2019 r., SD 51/19, o tymczasowym zawieszeniu adwokata X w czynnościach zawodowych na czas trwania postępowania dyscyplinarnego w sprawie SD 51/19,
na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 95n pkt 1 ustawy – Prawo o adwokaturze
postanawia:
zaskarżone orzeczenie utrzymać w mocy.
UZASADNIENIE
Adwokat X został obwiniony o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego z art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze w zw. z § 1 ust. 1 i 2, § 27 ust. 1 oraz § 28 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Postępowanie dyscyplinarne toczy się pod sygn. SD 51/19.
Po otwarciu przewodu sądowego na rozprawie w dniu 8 października 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego złożył do protokołu rozprawy wniosek o tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych adwokata X, wskazując, że tymczasowe zawieszenie w czynnościach uzasadnione jest rodzajem i wagą czynów zarzuconych obwinionemu – zwróconych przeciwko prawidłowemu działaniu organów prowadzących postępowanie karne oraz przeciwko godności osób biorących udział w tym postępowaniu. Zdaniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego właśnie rodzaj i waga czynów wykluczają możliwość przyzwolenia na wykonywanie czynności zawodowych przez adwokata, któremu zarzuca się takie delikty. Rzecznik podniósł, że adwokatura jako samorząd zawodu zaufania publicznego szczególnie chroni takie wartości jak godność i szacunek. Zachowania adwokata X naruszające szacunek należny organom, przed którymi adwokat ten występuje oraz godność osób biorących udział w tym postępowaniu uznać należy za zachowania wysoce naganne. Zdaniem Rzecznika w okolicznościach sprawy uznać należy, że spełnione zostały przesłanki z art. 95j ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, uzasadniające tymczasowe zawieszenie adwokata X w czynnościach zawodowych na czas prowadzenia postępowania dyscyplinarnego.
Postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., w sprawie SD 51/19, Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Poznaniu, na podstawie art. 95j ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze zawiesił tymczasowo adwokata X w czynnościach zawodowych na czas trwania postępowania dyscyplinarnego.
W uzasadnieniu Sąd Dyscyplinarny podniósł, że zgodnie z treścią art. 95j ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne, może być tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych przez Sąd Dyscyplinarny w szczególnie uzasadnionych okolicznościach sprawy. Jednocześnie z uwagi na wyjątkowy charakter tej instytucji, sam fakt wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi nie może stanowić jedynej przesłanki stosowania tego środka. Zaistnieć muszą dodatkowo szczególne okoliczności uzasadniające jego zastosowanie (postanowienie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z dnia 9 czerwca 2001 r., WSD 27/01; orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z dnia 1 września 2012 r., WSD 92/12).
W ocenie sądu I instancji zachowanie adwokata X godzi w dobro adwokatury i podważa zaufanie do zawodu adwokata, albowiem liczba postępowań dyscyplinarnych, jakie toczą się przeciwko obwinionemu, wskazuje, że jego naganne zachowania mają charakter stały. Sąd Dyscyplinarny ocenił, że adwokat X nie wyciąga żadnych wniosków z faktu, iż orzeczono w stosunku do niego dwukrotnie karę zawieszenia w czynnościach zawodowych (nieprawomocnie) oraz że zawiadamiającym w niniejszym postępowaniu są ponownie organy wymiaru sprawiedliwości (jak w sprawie SD 5/19), które uznane zostały za pokrzywdzone.
Zażalenie na postanowienie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu wniósł adw. X, zarzucając „rażące naruszenie wszystkich zasad procedury karnej i ww. przepisów prawa karnego procesowego i ustawy – Prawo o adwokaturze, a nadto Konstytucji RP, gdyż w sprawie nie zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, aby zawiesić tymczasowo w czynnościach zawodowych zasłużonego adwokata – Polaka, wielkiego Patrioty, z wyjątkowo chlubnym życiorysem (vide: www.[...].pl i Facebook X, a także X w Google) poza wstawionymi ocenami lewackich wrogów Polski na Adwokat Poznań, gdzie postawili złe oceny nie moi klienci, bowiem nie było to możliwe, gdy byłem na zwolnieniu lekarskim, po zamachu na moje życie i wolności, dokonanym, już po raz kolejny w moim życiu przez sprawców z organów ścigania, a teraz i z adwokatury Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Naczelnej Rady Adwokackiej, tylko dziesiątki fałszywych oskarżeń i spraw dyscyplinarnych, a teraz zawieszenia w czynnościach dokonano ze względów politycznych i wolnościowych oraz walki adwokata o przestrzeganie prawa przez wszystkie organy władzy w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu i Naczelnej Radzie Adwokackiej, a także walki z korupcją i szerzeniem LGBT – już w całej Polsce, nie tylko w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu prof. dr. hab. adw. Macieja Gutowskiego i jego klakierów oraz narzucanie tego, wbrew woli adwokatów, zaś dzieciakom w szkołach, wbrew woli rodziców, bowiem odwołując się, adwokat wspiera i broni legalnie wybraną władzę PiS oraz broni wartości chrześcijańskich w adwokaturze i Polsce, przeciwstawia się naruszaniu wolności 95% Polaków i narzucaniu im zakłamanej ideologii neokomunistycznej, o której mówił i krytykował to zjawisko arcybiskup krakowski prof. Marek Jędraszewski, zaś to wszystko zagraża bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej”.
Stawiając powyższy zarzut adwokat X wniósł o „uchylenie zaskarżonego postanowienia i natychmiastowe wstrzymanie tymczasowego zakazu wykonywania zawodu adwokata przez wnoszącego zażalenie, a nadto o bezzwłoczne powiadomienie przez Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Poznaniu i przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie i Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie, ze względu na uzasadnione popełnienie przestępstw z art. 127 i art. 128 oraz innych k.k., a przede wszystkim na zagrożenie bezpieczeństwa Polski”.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje.
Zażalenie adwokata X nie zasługuje na uwzględnienie.
Przepis art. 95j ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze stanowi, że adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne może być tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych przez Sąd Dyscyplinarny w szczególnie uzasadnionych okolicznościach sprawy. Tą szczególną okolicznością jest wysoka naganność postępowania obwinionego, która, zgodnie z hierarchią wartości etyczno-moralnych, wyklucza w społecznym odbiorze możliwość wykonywania przez obwinionego zawodu adwokata (postanowienie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z dnia 13 grudnia 2014 r., WSD 15/14).
Tymczasowe zawieszenie w wykonywaniu czynności zawodowych członka adwokatury uzasadnione jest szczególnymi okolicznościami sprawy tylko wtedy, gdy jego postępowanie daje podstawę do jednoznacznie ujemnej i surowej oceny jego postawy etyczno-moralnej w świetle zasad postępowania obowiązujących adwokata.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny podziela ocenę dokonaną przez Sąd Dyscyplinarny w Poznaniu, że zachowanie adwokata X polegające uniemożliwianiu wykonywania prokuratorowi swoich obowiązków poprzez powielanie tych samych wniosków dowodowych, co do których wypowiedział się już prokurator prowadzący sprawę, domaganie się zmiany decyzji prokuratora, niestosowanie się do próśb i poleceń prokuratora o opuszczenie budynku Prokuratury, niestosowanie się do próśb o kierowanie do Prokuratury wniosków na piśmie, stawianie prokuratorowi bezpodstawnych zarzutów, że działania prokuratora naruszają prawo do obrony, godzi w dobro adwokatury i podważa zaufanie do zawodu adwokata. Takie postępowanie adw. X daje podstawę do jednoznacznie ujemnej i surowej oceny jego postawy etyczno-moralnej w świetle zasad postępowania obowiązujących adwokata.
Wysoka naganność postępowania obwinionego wynika również z faktu, że jak wynika z zeznań świadka prokuratora J.W., obwiniony naruszał godność osobistą prokuratora, pracowników sekretariatu i pracowników ochrony, powoływał na wpływ w innych instytucjach państwowych, groził nagłośnieniem sprawy u Prokuratora Generalnego oraz zainicjowaniem postępowania wyjaśniającego przed innymi organami państwowymi. Postawa obwinionego wzbudzała w odczuciu innych osób przekonanie o przekroczeniu podstawowych zasad kultury, szczególnie wymaganych od reprezentanta zawodu zaufania publicznego.
Zasadność uznania, że w sprawie zaistniały szczególnie uzasadnione okoliczności, skutkujące tymczasowym zawieszeniem adw. X w czynnościach zawodowych, [potwierdza] okoliczność, że obwiniony był już prawomocnie skazany za popełnienie deliktów dyscyplinarnych. Orzeczeniem Sądu Dyscyplinarnego w Poznaniu z dnia 10 września 2019 r., w sprawie SD 43/19, adw. X został zawieszony w czynnościach zawodowych na 2 lata, ukarany karą nagany oraz orzeczony został wobec niego zakaz patronatu na 3 lata. W toku pozostaje postępowanie SD 5/19, w którym orzeczeniem z dnia 19 lutego 2019 r. adw. X został zawieszony w czynnościach zawodowych. Okoliczności te świadczą o dalszym, nagannym postępowaniu obwinionego i braku zmiany sposobu wykonywania zawodu z poszanowaniem zasad etyki, co naraża członków adwokatury na poniżenie w opinii publicznej.
Mając powyższe na uwadze, Wyższy Sąd Dyscyplinarny utrzymał w mocy postanowienie Sądu Dyscyplinarnego w Poznaniu o tymczasowym zawieszeniu adwokata X w czynnościach zawodowych na czas trwania postępowania dyscyplinarnego.

Sygnatura: WSD 180/19
Data wydania: 2020.01.25

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.