Wyszukiwarka

Informacja na temat orzeczeń z 2017 i 2018 roku.

Szanowni Państwo,

zamieszczamy na stronie wybór kilkudziesięciu orzeczeń WSD wydanych w 2018 r. oraz w ostatnich miesiącach 2017 r. Zbiór ten będzie wkrótce uzupełniony o orzeczenia pochodzące z wcześniejszego okresu bieżącej kadencji WSD, nad czym trwają obecnie prace. W ramach aktualizacji serwisu będziemy oczywiście zamieszczać również najnowsze orzeczenia, co będzie od tej chwili działo się regularnie.

Liczymy, że zamieszczane orzeczenia będą pomocą w rozstrzyganiu indywidualnych wątpliwości dotyczących zasad wykonywania zawodu i etyki adwokackiej.

Z poważaniem

adw. Małgorzata Tyszka-Hebda, wiceprezes WSD

adw. dr Wojciech Marchwicki, sędzia WSD

12 lipca 2018 r.

Podziękowania administratora serwisu.

W dniach 25-26 listopada w Krakowie odbył się XII Krajowy Zjazd Adwokatury. Tym samym dobiegła końca kadencja Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury lat 2013 - 2016, w której miałem przyjemność stworzyć serwis informacyjny WSDA a następnie administrować nim. Żegnając się z Państwem - czytelnikami serwisu, mam nadzieję, że treści w nim publikowane wzbudziły Wasze zainteresowanie, okazały się przydatne w praktyce zawodowej i samorządowej, stanowiły źródło wiedzy, inspiracji bądź refleksji intelektualnej. 

Dziękuję tym wszystkim, którzy fakt stworzenia serwisu i nadania mu ostatecznego kształtu zauważyli i docenili. Wasze słowa wsparcia stanowiły najważniejsze i nieustające źródło motywacji do pracy.

Radosław Baszuk, 27 listopada 2016r.

 

Zakaz reklamy. Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury o korzystaniu z usługi AdWords.

W orzeczeniu z dnia 22 października 2016r., sygn. WSD 120/15, Wyższy Sad Dyscyplinarny sformułował następujący pogląd prawny: Sądy dyscyplinarne izb adwokackich oraz Wyższy Sąd Dyscyplinarny jako organy powołane ustawą do orzekania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów i aplikantów adwokackich zdefiniowanej w art. 80 ustawy Prawo o adwokaturze oraz z mocy art. 17 ust. 1 Konstytucji RP sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony – zobowiązane są do uwzględnienia treści art. 24 ust. 1 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym w procesie dekodowania normy sankcjonowanej na potrzeby rozstrzygnięcia o odpowiedzialności indywidualnej adwokata za zachowanie polegające na korzystaniu z reklamy. Tym samym oznacza to, że norma sankcjonowana w tym wypadku nie może zawierać, jak ma to miejsce w wypadku §23 ZZEAiGZ (KEA) zakazu całkowitego (bezwzględnego), albowiem pozostawałoby to w nieusuwalnej sprzeczności ze znajdującym w tym wypadku bezpośrednie zastosowanie prawem wspólnotowym. Przyjąć należy zatem, że dekodowana norma sankcjonowana uwzględniać musi - co najmniej do czasu zmiany przez Naczelną Radę Adwokacką treści zasady zawartej w §23 ZZEAiGZ (KEA) - także normę art. 80 ustawy Prawo o adwokaturze oraz art. 24 ust. 2 Dyrektywy. Oznaczać to będzie przyjecie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie za każde korzystanie z reklamy ale za takie z niej korzystanie, które będzie sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie prawem publicznym (w tym także wspólnotowym), sprzeczne z ciążącymi na adwokacie obowiązkami zawodowymi oraz z zasadami etyki i godnością zawodu, w szczególności zaś naruszające zasady niezależności, godności i uczciwości zawodowej, naruszające tajemnicę zawodowa i inne zasady dotyczące wykonywania zawodu adwokata jako zawodu o szczególnym charakterze. Rzeczą organów orzekających w kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej będzie przy tym baczenie, by norma sankcjonowana dekodowana na potrzeby konkretnego rozstrzygnięcia nie miała charakteru dyskryminacyjnego, by była proporcjonalna i uzasadniona nadrzędnym interesem publicznym”.

Z uwagi na potencjalna doniosłość rozstrzygnięcia i jego znaczenie dla praktyki, jego uzasadnienie opublikowane zostało w dziale „Orzeczenia i postanowienia Wyższego Sadu Dyscyplinarnego” w całości.

Nadto publikujemy tezy najnowszych orzeczeń i postanowień w sprawach:

WSD 55/16: o „trwałym” przewinieniu dyscyplinarnym,

WSD 124/16: o konsekwencjach wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2016r., sygn. SK 2/15, dla wznowienia postępowania dyscyplinarnego, 

WSD 103/16: o zwrocie sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu,

WSD152/16: o terminie przedawnienia do ściągnięcia zasądzonych kosztów procesu.

Zawód prawnika jako professio. Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański o etyce zawodów prawniczych.

Prezentujemy poświęcone etyce zawodów prawniczych dwa teksty ks. prof. dr hab. Remigiusza Sobańskiego opublikowane w „Palestrze” z lat 2003 i 2011.

Uwagi o etyce zawodów prawniczych, Palestra 7/8/2003: Wprawdzie trudno byłoby pomyśleć prawo bez procedur, to jednak prawo nie wyczerpuje się w procedurach. Procedury to nie środek do celu, nie tworzy się procedur dla samych procedur. Ich stosowanie ma sens etyczny wtedy, gdy mają być drogą do dobra (sprawiedliwości, prawdy). Mało co zniechęca do prawa i prawników tak bardzo, jak wpuszczenie sprawy w labirynt procedur, uciekanie się do kruczków prawnych, cyniczne wykorzystywanie „furtek”. Procedury mają prowadzić do orzeczenia ius est (dictio iuris). Dzięki nim prawo ma stać się czymś konkretnym, przyznanym temu, co się należy (ius suum tribuere): ma stać się sprawiedliwość, prawo ma wykazać swoją wartość, a życie społeczne cechować się stabilnością i toczyć się w pokoju. Do owej dictio iuris dochodzi się w rozprawie o rozpisanych rolach – sędziego i pełnomocników stron. Idealnym założeniem jest, że wszyscy dążą do prawdy i do zgodnego z nią – czyli sprawiedliwego – orzeczenia. Jak do tego dojść, uczą się prawnicy od starożytności, zaś od czasów wielkich XIX-wiecznych kodyfikacji toczy się nader owocne spory metodologiczne. Ich rezultat streszcza się w stwierdzeniu, że konstytucyjne państwo demokratyczne, które ze względu na wolność wymaga od swoich obywateli jedynie legalności, od tych, co stosują prawo, wymaga moralności, gdyż tylko wtedy można zapewnić zaufanie do systemu prawnego.

Zawód prawnika jako professio, Palestra 7/8/2011: Można przyjąć, że we współczesnym państwie naszej, zachodniej, cywilizacji nie tworzy się ustaw rażąco niesprawiedliwych, stąd niedopuszczalne jest, by prawnik stawiał własne oceny i przekonania ponad prawem. Problem stwarzają raczej ustawy niedopracowane, nieraz zgoła niechlujne czy wręcz bezsensowne. To one z całą ostrością czynią aktualne spostrzeżenie Pomponiusza, że prawo wymaga znawców, którzy by codziennie je ulepszali.

Teksty udostępnione zostały w dziale „Publikacje”.

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.